Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro uživatele služeb Private Mobile

(dále jen „Podmínky")

 

Společnost Private Mobile a. s., IČ: 26776642, se sídlem Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 11, PSČ 293 01, zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8205, vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky pro uživatele služeb Private Mobile.

 

 1. Tyto Podmínky stanoví pravidla, za nichž společnost Private Mobile a. s. poskytuje prostřednictvím Private Mobile SIM karet předplacené služby elektronických komunikací (dále jen „Služby" nebo „služba Private Mobile").
 2. Služby poskytuje Private Mobile a. s. od 13.01.2014 do odvolání. Seznam a rozsah poskytovaných Služeb, informace o ukončení nebo zahájení poskytování některých z předplacených služeb bude zveřejněn na internetových stránkách www.privatemobile.cz nejméně 10 dnů předem.
 3. Ceny Služeb se řídí ceníkem služeb zveřejněným na www.privatemobile.cz.
 4. Zákazník po zakoupení SIM karty provede její aktivaci dle pokynů přiložených u SIM karty nebo na stránkách www.privatemobile.cz. SIM karta je aktivní po dobu kladného zůstatku kreditu. Klesne-li kredit na SIM kartě na hodnotu 0,- Kč, bude SIM karta zablokována. Při opětovném dobití se karta odblokuje. Neprovede-li zákazník do 180 dnů od vyčerpání kreditu jeho dobití, bude SIM karta trvale deaktivována.
 5. Platnost kreditu není omezena. Kredit je k dispozici po celou dobu, kdy je jeho výše kladná.
 6. K SIM kartě je přiřazen počáteční (předplacený) kredit ve výši 250,- Kč, 500,- Kč nebo 800,- Kč.
 7. Kredit lze dobít některým ze způsobů aktuálně uvedených na internetových stránkách www.privatemobile.cz. Minimální částka dobití kreditu činí 200,- Kč pro způsoby dobití vyjma dobití prostřednictvím platby fakturou, kde činí minimální výše dobití (fakturace) 500,- Kč. Kredit dobíjíme po připsání částky na náš účet každý všední den od 7:00 - 17:00.
 8. Aktuální výši předplaceného kreditu si může zákazník ověřit vytočením čísla *110# z telefonu, v němž je vložena SIM karta Private Mobile.
 9. Zákazník je povinen uhradit společnosti Private Mobile a. s. cenu veškerých hovorů a SMS, které prostřednictvím služby Private Mobile čerpal, a to i v případě, kdy by ke zúčtování poskytnutých služeb došlo po vyčerpání kladného kreditu předplacené služby. Takovou úhradu je možné provést dobitím kreditu nebo jiným vhodným způsobem sjednaným na zákaznické lince +420 778 899 999.
 10. Předplacené služby Private Mobile je možné využít i v zahraničí. Aktuální seznam zemí, v nichž lze předplacených služeb využít, je uveden na internetových stránkách www.privatemobile.cz, ceny za volání v jednotlivých destinacích jsou uvedeny v ceníku služeb.
 11. Volání a posílání SMS na telefonní čísla jiných operátorů než Private Mobile a. s. jsou účtovány jako hovory a SMS do sítě jiných operátorů.
 12. Volání na číslo zákaznického centra *88 a službu informace o výši kreditu *110# z ČR je zdarma, je-li provedeno ze sítě Private Mobile. Pro volání ze sítě jiného operátora nebo mimo provozní dobu zákaznického centra lze použít telefonní číslo +420 778 899 999.
 13. Společnost Private Mobile a. s. neodpovídá za to, že zákazník nevyužije kredit na SIM kartě, nevyužije jakoukoliv službu, kterou si předplatil, nesprávně zadá údaje při úhradě předplacených služeb (zejména telefonní číslo či číslo kupónu) nebo ztratí, či mu někdo odcizí kupón nebo že dojde k jeho zničení.
 14. V případě ztráty nebo odcizení SIM karty lze provést její blokaci na čísle +420 778 899 999. SIM karta bude zákazníkovi vyměněna nebo zablokována, pokud prokáže, že byl jejím oprávněným uživatelem. Z toho důvodu se doporučuje po zakoupení provést registraci zákazníka na www.privatemobile.cz a také uschovat plastový nosič SIM karty, kde je uvedené její číslo. V případě pochybnosti nemůže společnost Private Mobile a. s. SIM kartu vyměnit nebo zablokovat.
 15. V případě podání žádosti na zablokování SIM karty od orgánů státní moci, bude SIM karta zablokována. Při kladném zůstatku kreditu na zablokované SIM kartě bude po skončení řízení a po opětovné aktivaci SIM karty zákazníkovi kredit vrácen.
 16. Společnost Private Mobile a. s. má právo kdykoli aktualizovat a měnit Podmínky, za nichž jsou poskytovány předplacené služby Private Mobile. Změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách, nebude-li stanoven termín pozdější.
 17. Zákazník se zavazuje při užívání Služeb dodržovat platné právní předpisy.
 18. Při registraci zákazníka (dále jen „Uživatel") mohou být zpracovávány osobní a jiné údaje Uživatele či jiných osob užívajících služeb dle těchto podmínek se souhlasem zákazníka. Osobními či jinými údaji (dále jen "osobní údaje") mohou být zejména údaje uvedené v registračním formuláři, formulářích u jednotlivých Služeb, údaje zpracovávané v souvislosti s poskytováním služeb. Informační a zákaznické linky jsou provozovány společností Private Mobile a. s., případně na základě mandátní smlouvy jiným subjektem jménem a na účet společnosti Private Mobile a. s.
 19. Uživatel souhlasí, aby Private Mobile a. s. osobní údaje uvedené zejména v registračním formuláři jakož i údaje získané v souvislosti s provozem sítě elektronických komunikací zpracovával za účelem poskytování služeb s přidanou hodnotou a k obchodním a marketingovým účelům, včetně provádění průzkumu trhu a nabízení obchodu a služeb. Uživatel dále souhlasí s tím, aby Private Mobile a. s. přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o Uživateli oprávněně zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem.
 20. Dále Uživatel souhlasí, aby jej Private Mobile a. s. informoval (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Private Mobile a. s. ve smluvním vztahu, a to užitím jeho adresy, telefonních čísel nebo elektronické adresy, v souladu se zákonem a s těmito podmínkami.
 21. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník svojí registrací v systému služby Private Mobile, obvykle vyplněním příslušného formuláře na internetových stránkách www.privatemobile.cz.
 22. Uživatel má práva na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může Private Mobile a. s. požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 23. Osobní údaje podle tohoto článku Private Mobile a. s. zpracovává po dobu trvání užívání služeb, resp. do okamžiku vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu, není-li těmito podmínkami nebo právními předpisy stanoveno jinak. Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou k dispozici na www.privatemobile.cz.
 24. Private Mobile a. s. bude osobní údaje zákazníků náležitě chránit a tímto zároveň prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat podle příslušných právních předpisů a že jim zajistí náležitou péči.
 25. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 13.01.2014.

V Mladé Boleslavi dne 09.01.2014
Představenstvo společnosti Private Mobile a. s.